GIA-ME5000EGM

Opis

Bramka MODBUS do serii L01 gama OFFICE.